Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της Ariston Dental, είναι να παρέχει στους πελάτες της εταιρείας αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες, που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, µε πλήρη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015, και παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία του. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος αποτελεί βασική µας δέσμευση.

Η Διοίκηση της εταιρείας, µέσω των τακτικών και έκτακτων συσκέψεων, που έχει καθιερώσει για την ανασκόπηση του Συστήματος, θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της  ποιότητας, συνεπείς µε την παρούσα Πολιτική, τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς, µε χρήση κατάλληλων δεικτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, ανασκοπεί την καταλληλότητα και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρη και να συμβαδίζει µε τις εκάστοτε λειτουργικές, τεχνολογικές και νομοθετικές / κανονιστικές εξελίξεις. Γενικοί στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος είναι:

  • η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων µε τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες µας, µε γνώμονα το κοινό όφελος,
  • η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων, τεχνικών πόρων, διαδικασιών και μεθοδολογιών, ώστε να αυξάνεται η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών µας,
  • η διαρκής επένδυση στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεων, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διεύρυνση του πελατολογίου µας,
  • η αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση των υπηρεσιών µας, εντός των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων.

Για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, θεωρείται απαραίτητη η εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων μερών και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Η δυνατότητα έκφρασης των συνεργατών και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας µας, αλλά και για την ενδυνάμωση του πνεύματος συμμετοχής και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ariston Dental   εκπαιδεύει συνεχώς τους συνεργάτες της, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα και τις προσδοκίες των πελατών.

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συνεργατών, των προμηθευτών και των πελατών µας, η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται και είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, µέσω της ανάρτησής της σε εμφανή σημεία εντός της εταιρείας.

Για την Ariston Dental

Παναγιώτης Παγκράτης – Ιδιοκτήτης Εταιρείας